Så er vi i gang igjen!

Publisert: 22.03.2017 Saken oppdatert: 24.04.2017

Skrevet av


Etter omlag 4 år med vurderinger, har NVE gitt Hafslund Nett A/S konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge den omsøkte 132 kV kraftlinjen Dyrløkke – Tegneby med denne konklusjon:
Så er vi i gang igjen!

KRAFTLINJEN DYRLØKKE – TEGNEBY!

Så er vi i gang igjen!

Etter omlag 4 år med vurderinger, har NVE gitt Hafslund Nett A/S konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge den omsøkte 132 kV kraftlinjen Dyrløkke – Tegneby med denne konklusjon:
”Etter en helhetlig vurdering gir NVE Hafslund Nett AS konsesjon i medhold av energiloven for en ny, dobbeltkurs 132kV kraftledning mellom Dyrløkke og Tegneby transformatorstasjoner. Ledningen er om lag 20 km. lang og vil gå gjennom kommunene Frogn, Ås og Vestby. Vestby kommune og Akershus fylkeskommune har reist innsigelse til søknaden og anleggskonsesjonen er derfor ikke endelig før saken er behandlet i Olje- og energidepartementet, eller at innsigelsene frafalles.
Kraftledningen skal bygges som luftledning med kone stålrørsmaster og komposittisolatorer etter traséalternativene 1-2 -2A-2C- 1. NVE setter krav til mattede liner på hele strekningen. ------ Etter en samlet vurdering mener NVE at de samfunnsmessige fordelene som vinnes ved anleggene utvilsomt må antas å være overveiende sammenholdt med de skader og ulemper som påføres andre.”

Her leses det i alt vesentlige som angår oss i Vestby ut fra konsesjonen. (Ellers er hele bakgrunnsnotatet for vedtaket på hele 61 sider.)

Traseen, som altså har betegnelsen: ”Alt. 1-2- 2A- 2C-1”. Det vil for Vestbys del si at ledningen følger gammel trasé fra Frogn grense ved Linnestad og fram til Jegstad . Derfra følges E6’ vestside (altså rett forbi Prestegården) til den krysser veg – jernbane ved Hølen og fram til trafostasjonen ved Tegneby. Ledningen skal altså realiseres som ”ledning i luft”. Disse ”luftledningene” skal henge i 25-30 m. høye master. Det forteller litt om det visuelle inntrykket vi vil oppleve mot kirke og prestegård.

For oss, som har akseptert linjevalget forbi Vestby Kirke og Prestegård under forutsetning av at ledningen legges i bakken forbi de nevnte steder, ble det en stor skuffelse. Hafslund har nok vurdert nedgraving, men har ikke omsøkt alternativet. Derfor har heller ikke NVE vurdert det annet enn ut fra prinsipielle synspunkter. Begge instanser begrunner sine standpunkter med en kostnadsøkning for nedgraving av 2,3 km. kabel vil fordyre anlegget med ca. kr. 30 millioner. Da spør jeg: Hva så? Regningen for ny linje får du og jeg ”okke som”. Delt på Hafslunds kunder tror jeg vi kanskje vi skulle klare det, dersom det er eneste mulighet.
Vi, Prestegårdens Venner og Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård, har hele tiden ment at det visuelle inntrykket av hele Vestbys Kultursenter må tillegges betydelig vekt. Som et blikkfang fra hele Vestby Nord, tåler ikke dette kulturlandskapet ytterlig visuell forurensing. Vi har nok av den slags med lysmaster langs E-6 og langs Kirkeveien.
Hele Prestegården er jo av Riksantikvaren vurdert som KULTURLANDSKAP AV NASJONAL VERD. Det bør, også for Hafslund og NVE, veie tungt. Vi kan jo bare nevne at de fredede bygninger og hele anlegget rundt må ha antikvarisk velsignelse for alt som skal gjøres. Vi får jo ikke engang lov til å asfaltere plassen mellom prestegård og kirke, begrunnet i den historiske verdi som tilskrives plassen akkurat slik den ser ut i dag. Hvorfor reagerer da ikke Riksantikvaren på kraftlinjen?
Vi som har vist såpass stort engasjement i saken hele tiden, har fått den ”fordelen” at vi kan klage på NVEs avgjørelse, noe vi selvsagt har benyttet oss av. Vi står uomtvistelig på kravet om nedgravd kabel forbi kirke og prestegård. Så er bare å håpe at Vestby kommune og Akershus fylkeskommune ikke frafaller sine innsigelser, og at vi i det minste har to ”tunge” aktører på laget. Slaget er ikke tapt enda!

Prestegårdens Venner: Stiftelsen Vestby Kultursenter:
Mette Øinæs. Mona Lødøen.
Johan Fredrik Müller. 
Jan Fredrik Stubberud.