VOLDTEKT

Publisert: 22.03.2017 Saken oppdatert: 24.04.2017

Skrevet av


Selve ordet som overskrift gir kuldegysninger. Ordet betyr i klartekst-som de aller fleste vet - at du blir tvunget til å delta i en handling du selv ikke aksepterer. Eller som samfunnet generelt tar avstand fra. Hvorfor bringe dette vonde og til dels tabubelagte temaet opp i denne spalten? Forklaringen har følgende bakgrunn:
VOLDTEKT

For snart 20 år siden kjøpte Vestby Kommune Vestby Prestegård av Staten. Anlegget består av 7 gårdsbygninger med omkringliggende jord/hageanlegg. Alt i kategoriene "fredet", "vernet" eller "bevaringsverdig", bestemt av overordnet myndighet. (Riksantikvaren.) Bare få år etter kommunens ervervelse av Prestegår­den ble foreningen Prestegårdens Venner stiftet. Med sine 90 medlemmer, og kommunen som driftig eier, er gården holdt i hevd i alt vesentlig ved dugnads­innsats. Husene, hage og jord er mønstergyldig skjøttet, med utgangspunkt i nettopp Riksantikvarens nasjonale retningslinjer for slike anlegg. Og da selvsagt i nært samarbeid med nevnte instans. For at allmennheten skulle få innsyn i gårdsanleggets økonomiske transaksjoner, ble en stiftelse etablert i 1996: Stif­telsen Kultursenteret Vestby Prestegård, som årlig, bl.a. leverer revisorgodkjent regnskap til Brønnøysund-registeret.

Så til voldtekten: Norges største nettselskap: "Hafslund Nett", har søkt NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) om bygging av en 132Kv (høyspent) kraftlinje gjennom bl.a. vår kommune. Linjen er tenkt anlagt like forbi Preste­gårdens bygninger mot øst, med strømførende kabler i 25- 30 m. høye master, i områder Riksantikvaren har fredet/vernet og vurdert som kulturlandskap av nasjonal verdi. Et enstemmig Vestby kommunestyre, flere velforeninger, hundrevis av engasjerte innbyggere i kommunen, samt Akershus fylkeskommune har fremmet innsigelser mot foreslått trasevalg. Vestby kommunestyre har sågar enstemmig forlangt linjen nedgravd, i det minste forbi prestegården. Staten, v/NVE derimot, tillater Hafslund Nett å utøve voldtekt mot et kulturminne av nasjonal verdi! Vi aksepterer ikke en så skjemmende og stygg silhuett mot Prestegården. Vi finner oss rett og slett ikke i det!

Nå roper vi: RIKSANTIKVAR, HVOR ER DU? Du som er så nøye med å sjekke at vi i Prestegårdens Venner bruker tidsriktig maling på og i husene, og at materialene vi bruker har tidsriktig utforming, at alt for øvrig er i henhold til vernebestemmelsene i Kulturminneloven. Vi inviterer deg til Vestby, slik at du ved selvsyn kan fornemme de ubotelige skader et slikt luftstrekk for all tid vil ha. I kraft av ditt viktige embete, og som øverste forsvarer av vår kulturarv, forlanger vi at du kommer med noe annet enn offisielle "innsigelser" som i voldtektssaker ofte blir å sammenligne med henleggelse.

Roy Nermo

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård