Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård er den formelle betegnelsen på stiftelsen som driver anlegget for Vestby Kommune. Stiftelsen har et styre på 5 personer, hvorav 2 er oppnevnt av kommunestyret, og 3 utnevnt av Prestegårdens Venner. Stiftelsen leier ut lokaler til ulike lag og foreninger som holder sine møter på Prestegården.

…er en selvstendig forening med ca 100 medlemmer. Totalt 90 personer og 10 lag og foreninger. Venneforeningen står for den praktiske gjennomføringen av utleie til selskapelige formål, mens stiftelsen står for drift av anlegget og faste langsiktige avtaler.

Den 8. mai 1996 ble Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård etablert. Fra samme dato overtok stiftelsen ansvaret for Vestby Prestegård med bestående bygg. Stiftelsens formål er ” å bevare Vestby gamle prestegård for etterslekten, og å benytte dette kulturmiljø til kulturelle formål til beste for kommunens og regionens innbyggere”.
STIFTELSENS HISTORIKK
Den 8. mai 1996 ble Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård etablert og fra samme dato overtok stiftelsen ansvaret for Vestby Prestegård med bestående bygg. Stiftelsens formål er ” å bevare Vestby gamle prestegård for etterslekten, og å benytte dette kulturmiljø til kulturelle formål til beste for kommunens og regionens innbyggere”. Stiftelsen styre har fem medlemmer, to oppnevnt av Vestby kommune og tre oppnevnt av Prestegårdens Venner, som er en forening for enkeltpersoner , lag og foreninger som ønsker å gjøre en innsats for å bevare Vestby Prestegård i henhold til stiftelsens formålsparagraf.

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård som er den fulle betegnelsen er en selvstendig forening med ca 100 medlemmer. Totalt 90 personer og 10 lag og foreninger. Stiftelsen leier ut lokaler til ulike lag og foreninger som holder sine møter på Prestegården.

I tillegg leies lokalene ut til privatpersoner – enten behovet er et enkelt lokale en ukedag eller man ønsker å leie hele Prestegården en helg i forbindelse med bryllup, jubileer eller runde dager.

Hovedbyggets første etasje består av et nytt kjøkken med dekketøy og bestikk for inntil 60 personer og en oppvaskmaskin godkjent av Næringsmiddeltilsynet, storstuen med plass til ca. 60 personer til bords, hagestuen og nyrestauret spisestuen. Det er også et handikapptoalett i første etasje.

I annen etasje er det et studérkammer og “Herredsstyresalen” som rommer ca. 70 personer til bords og som fremstår slik den var da Prestegården ble bygget i 1832.

I tillegg finnes det et mindre konferanserom med tilhørende salong. Det er to toaletter i denne etasjen.

VESTBY PRESTEGÅRD – KORT HISTORIKK
Vestby Prestegård har en rik historisk og kulturell bakgrunn. Prestegården er saktens mer enn gamle bygninger. Den har historiens sus over seg. Gjennom århundrene har den vært et åndelig kraftsenter i bygda. Mange av prestene her har vært de rene åndshøvdinger. Her trådte Vestbys store sønn, dikteren Johan Herman Wessel, sine barnesko, etter at hans far, sogneprest Jonas Wessel med sin familie rykket inn i Vestby Prestegård i 1749. Johan Herman gikk da i sitt 7. år. Hans bauta ble i 2003 flyttet inn på selve gårdstunet omgitt av vakre tuntrær, frodig plen og en vakker blomsterhage. I de historiske nedtegninger kan vi øyne Prestegården som en stor og allsidig drevet bondegård i flere århundrer tilbake. Naturlig nok har den svært nærliggende kirken også vært en viktig visuell del av det totale landskapsbildet. Gården ligger nydelig og praktisk til trafikkalt med sine 7 tilhørende bygninger og sin nære tilknytning bl.a. til hovedveiåren E-6.

EIERSKAP OG DRIFT
Etter at kommunen kjøpte Prestegården av staten i 1994, ble Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård etablert den 8. mai 1995. Da var allerede Prestegårdens Venner stiftet og arbeidet iherdig for at prestegårdsanlegget med sine 7 påstående bygninger måtte bli bevart for etterslekten. Naturlig nok ble derfor stiftelsen styre bestående av 3 representanter fra Prestegårdens Venner og 2 fra kommunen (eieren). Stiftelsens formålsparagraf ble naturlig nok “å bevare Vestby gamle prestegård for etterslekten, og benytte dette kulturmiljø til beste for kommunen og regionens innbyggere”.

PRESTEGÅRDENS VENNER OG STIFTELSEN
Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård – som har 3 representanter i stiftelsesstyret – har gjort en formidabel innsats for å få rehabilitert hagestue og nyrestaurert spisestue. Ved hjelp av tusenvis av dugnadstimer, et årlig driftstilskudd fra kommunen på 150.000.- kroner, leieinntekter og egne tiltak og arrangementer, tilskudd fra Riksantikvaren (disse er opphørt de seneste årene) og fondskroner fra Sparebank1 og Sparebanken NOR, har vi gradvis bygget opp dette anlegget til slik det fremstår i dag. Å anslå hva som er investert totalt til nå, er ganske umulig, da tusenvis av dugnadstimer er svært vanskelig å prissette. Det hersker imidlertid ingen rimelig tvil om at vi snakker om et betydelig antall millioner kroner.

PRESTEGÅRDENS SENTRALE REGIONALE OG LOKALE BELIGGENHET
Geografisk har Prestegården en unik geografisk beliggenhet: Er nå reguleringsmessig definert som en del av Vestby sentrum med hovedtrafikkåren E-6 som nærliggende, ikke-forstyrrende nabo. Det faktum at Vestby kirke er prestegårdsanleggets nærmeste nabo er av positiv visuell betydning, da kirken og Prestegården støtter hverandre i tilhørighet.

PRESTEGÅRDEN SOM KOMMUNENS KULTURSTED
Prestegården ble av innbyggerne i år 2000 valgt til “Vestby kommunes 1000-årssted”. Med denne æresbevisningen fulgte en pengesum fra staten på kr. 112.000. I forbindelse med denne hyggelige begivenheten ble det plantet et eiketre i hagens sydøstlige hjørne. Den vokser og trives under “vennenes” kyndige omtanke og stell. I 2005 ble prestegårdsanlegget tildelt bevaringsprisen av Kulturminneforeningen Oslo og Akershus. Denne prisen henger ganske høyt og er en fjær i hatten for hele anlegget. Ved det årlige loppemarkedet(skolemusikken og hagelaget) kommer ivrige handlende fra tallrike omkring- liggende kommuner. I fjor sommer var det tett på 700 biler innom dette loppemarkedet, som nå nærmest er blitt en institusjon. I år har vi heldigvis ferdig den nye parkeringsplassen for 60 biler til årets loppemarked. Det må også nevnes at Stabburet fra 1732 er restaurert.

Om gården

Prestegården ligger vakkert til i kulturlandskapet vest for jernbanestasjonen og bygdas sentrum. Den store, hvite hovedbygningen fra 1832 er tegnet av sogneprest Thomas Bodom. Både hovedbygningen, stabburet og forpakterboligen er fredet.

Da den gamle Mariakirken fra Middelalderen ble for liten, ble den revet og erstattet med en ny stor, flott kirke bygd i tegl i 1886 (arkitekter H.Nissen og H. Munthe).

Ikke langt fra prestegården, inne i boligfeltet Pepperstad, ligger Wesselstua som en gang var hovedbygningen på husmannsplassen Østre Jonsrud.

Her slo kapellan Jonas Wessel seg ned for å bistå sin sykelige onkel, sogneprest Ole Wessel, med sin prestegjerning.
– et kall han hadde fått av sin bror, sjøhelten Tordenskiold.

Her ble også forfatteren Johan Herman (1742), landmåleren og forfatteren Caspar (1745), og juristen og godseieren Ole Christopher (1746)- herre til Hafslund, Borregård og Ljansbruket født. I 1748 flyttet familien til prestegården.

Hovedbygget

Vestby Prestegård ble fraflyttet som prestegård på slutten av 80-tallet. I 1994 kjøpte Vestby kommune gården fra staten.

Stiftelsen Vestby prestegård ble etablert i 1996 med det formål å bevare gårdsanlegget og benytte det til kulturelle formål.

Gårdstunet ligger like ved Vestby kirke, høyt og fritt i terrenget. Hovedbygningen er bygd i 1832, forpakterboligen trolig oppført i 1760, stabbur fra 1730, låve og fjøs fra 1920. Forpakterbolig, hovedbygning og stabbur ble fredet i henholdsvis 1989 og 1992.

Bygningene er restaurert på en nennsom og fagmessig god måte i nær kontakt Riksantikvaren. Stiftelsen har utvist stor vilje og godt skjønn i rehabiliteringsarbeidet. Det er tatt vare på bygningenes særpreg og trekk fra de ulike tidsepokene som har satt sitt preg på de gamle husene.

Bevaring for bruk har vært et viktig element for å kunne ta bygningene i bruk til ulike formål uten å gå på akkord med fredningsbestemmelsene.

Forpakterboligen

Forpakterboligen sett fra bautaen

Låven

Rød låve

Stabburet

Stabburet var i svunne tider matboden for alle boende på gården. Et enkelt men samtidig raffinert byggverk der innholdet ble holdt løftet over bakkenivået, dels for å holde det noe så nær på avstand fra alskens smådyr og kryp og dels sørge for ventilasjon. Man får vel tro at gårdskattene jobbet på overtid for å holde mus borte….

Redskapsskjul

Dagens redskapsskjul er fullrestaurert og disponeres av kirken som base for mannskap og teknisk utstyr.